สายชล สุภาจาโร

พระครูวิสุทธิสุตคุณ (สายชล สุภาจาโร) ป.ธ. ๔ M.A.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

 1. CD การตั้งชื่อด้วยคอมพิวเตอร์ (ชื่อนั้นสำคัญนัก) เรียบเรียงโดย พระพรหมเวที
   2. CD ประวัติพระพุทธรูปทองคำ ประวัติวัดไตรมิตรวิทยาราม วิชาพุทธประวัติ ธรรมวิภาค ศาสนพิธี และกระทู้ธรรม หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี ประวัติและผลงานพระพรหมเวที และมงคลทีปนีหรือ มงคลสูตร 38 ประการ ชำระโดยพระธรรมมหาวีรานุวัตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
     วัตถุประสงค์ในการจัดทำ
  1. CD (การตั้งชื่อด้วยคอมพิวเตอร์)

    เพื่อเผยแพร่ให้แก่ทุกอำเภอทั่วประเทศ
        โรงพยาบาลทั่วประเทศ
        เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด
        เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ
        และแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
    2. CD ประวัติพระพุทธรูปทองคำประวัติวัดไตรมิตรวิทยาราม วิชาพุทธประวัติ ธรรมวิภาค ศาสนพิธี และกระทู้ธรรม หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี  ประวัติและผลงานพระพรหมเวที และมงคลทีปนีหรือมงคลสูตร38ประการชำระโดยพระธรรมมหาวีรานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
   เพื่อแจกแก่
       ศูนย์พระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
       เจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ
       เจ้าคณะจังหวัด ทุกจังหวัด
       โรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
       และแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
    หมายเหตุ พุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาร่วมสร้างกุศลสมทบทุนในการจัดทำ CD ดังกล่าวได้ เพื่อเผยแพร่เป็นพุทธบูชา ด้วยบุญญานุภาพครั้งนี้ ขอให้เจริญด้วยลาภ อาบด้วยยศ ปรากฏด้วยสรรเสริญ ทุกทิวาราตรีนานเทอญ.
สมทบทุนผ่านทางธนาคาร กรุงไทย สาขาตลาดน้อย ชื่อบัญชี ชื่อนั้นสำคัญนัก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 154-1-04703-6
สนใจ CD ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามขอรับได้ที่พระครูวิสุทธิสุตคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม โทร.0-2623-1223

        รายนามผู้จัดทำ CD ROM ประวัติวัดไตรมิตรวิทยาราม ประวัติพระพุทธรูปทองคำ ประวัติพระพรหมเวที แนวคำถาม - คำตอบ วิชา ธรรมวิภาค และพุทธประวัติ หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี การตั้งชื่อ (ชื่อนั้นสำคัญนัก) ด้วยคอมพิวเตอร์ และมงคลทีปนี หรือ มงคลสูตร ๓๘ พิสดาร
      วัตถุประสงค
    เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเวที ในวโรกาสสมโภชหิรัญบัฏ
และฉลองอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำ

        พระพรหมเวที ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
         พระอุดมคุณาภรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
         พระเทพปัญญาเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
         พระเทพภาวนาวิกรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
         พระสุธรรมธีราภรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
         พระนิกรมมุนี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
         พระครูประสิทธิ์วิสุทธิคุณ กรรมการ
         พระครูวิมลสุทธิคุณ กรรมการ
         พระวีรธรรมมุณี กรรมการ
         พระครูปลัดโสภณวัฒน์ กรรมการ
         พระครูโสภณสุทธิวัฒน์ กรรมการ
         พระมหามงคล โสตถิมงฺคโล กรรมการ
รายนามผู้จัดทำ
         พระครูวิสุทธิสุตคุณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานดำเนินการ
         พระมหาพัฒนา สุวฒฺฑโน วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ
         พระมหาสุริยา ภทฺทสุเมธี วัดดอนทอง สระบุรี
         พระมหาบูรพา อุทยวํสธีโร วัดบางนาใน กรุงเทพฯ
         พระมหาสาทร ธมฺมาทโร วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
         พระมหานพดล วชิรญาโณ วัดปากบ่อ กรุงเทพฯ
         พระมหาบุญมี จิรชโย วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
         พระมหาสุวิทย์ชัย ฐิตเมโธ วัดลุ่มเจริญศรัทธา กรุงเทพฯ
         พระมหาธนพล ฐิตสุทธิ วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ
         พระมหาสันติ ญาณเมธี วัดหงส์รัตนราม กรุงเทพฯ     

ผู้อุปถัมภ์การทำแผ่นซีดีรอม
         ครอบครัวธรรมพิพิธ ผศ.ดร. กิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์
         คุณพ่อพจน์ คุณแม่อรพิณ สุทธิสำแดง และครอบครัว
         ชาวกิ่งอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ
         คุณจุมพล บำรุงวงษ์
         คุณสกษม จิตต์จำนงค์

ท่านสามารถ download cd rom ที่ทางพระครูวิสุทธิสุตคุณ จัดทำได้ตาม Link นี้

http://www.mediafire.com/?4tnmznjmtjt
Buddha.part1.rar

http://www.mediafire.com/?w2o5zmgzmmk
Buddha.part2.rar

http://www.mediafire.com/?myymyj45znz>
Buddha.part3.rar

http://www.mediafire.com/?yozxnntx42n  
Buddha.part4.rar

http://www.mediafire.com/?wbdzejy1dhn 
Buddha.part5.rar

http://www.mediafire.com/?zjmzmxolmjn 
Buddha.part6.rar

http://www.mediafire.com/?zzjjjtmzzju 
Buddha.part7.rar

Download ทั้งหมด แล้วมาแตก file จะได้ CD rom หนึ่งแผ่น เหมือนต้นฉบับ

ขอขอบคุณ คณะผู้จัดทำทุกท่าน ที่มีรายนามข้างต้นนั้น จาก Admin

 
 

        <<กลับหน้าแรก>>

Free Web Hosting