ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ออกพระเมรุ

ในหลวงกับราชินี

         เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

         เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เสด็จฯ โดยลิฟต์ทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา เพื่อเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังที่ประดิษฐานพระศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยสักการะพระศพ ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย

         จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ประจำพระชนมวารของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวง ที่หน้าพระแท่นราชบัลลังก์นพปฎลมหาเศวตฉัตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายพัดรองที่ระลึกงานออกพระเมรุพระศพ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวง แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แล้วทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกฯ แด่ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสงฆ์สวดศราทธพรต 30 รูป พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ 84 รูปเท่าพระชันษา บรรพชิตจีนและญวน 20 รูป

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ โดยมี พระพรหมเวที จากวัดไตรมิตรวิทยาราม ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวง สำหรับพระศพทรงธรรม จากนั้น พระพรหมเวที ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา

         เมื่อพระสงฆ์ 30 รูป สวดศราทธพรตจบ โดยสวดชุดละ 12 รูป จำนวน 7 ชุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร และย่ามที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ถวายพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ที่สวดศราทธพรต 30 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 84 รูปเท่าพระชันษา ที่จะสดับปกรณ์เที่ยวแรกขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์ สวดมาติกา จบ 
         
         จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนเที่ยวสุดท้าย จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์บรรพชิตจีน 10 รูป และบรรพชิตญวน 10 รูป ขึ้นยังอาสนสงฆ์ เพื่อสวดมาติกา
เมื่อบรรพชิต ญวนถวายอนุโมทนา ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปที่แท่นเพดานเบญจพระพิธีธรรมตั้งอยู่ด้านตะวันออก และตะวันตก ณ มุขกระสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก ที่หน้าพระแท่นพระสวดพระอภิธรรม 

         เมื่อพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยลิฟต์ ตำรวจหลวงนำเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้ว แล้วจึงเสด็จฯ กลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

<<กลับสู่หน้าแรก>>
 
 
Free Web Hosting